TARGET Instant Payment Settlement-OeNB

Diese Geschäftsbestimmungen regeln die Teilnahme an TARGET Instant Payment Settlement-OeNB (TIPS-OeNB).